FANDOM


"Egy óra többet ér ott, mint egy évszázad itt, Calormen országában."
Bree Narnia tájairól és levegőjéről[src]


Calormen egy Narniától és Archenlandtól délre fekvő ország. Éghajlata túlnyomórészt száraz és meleg. A Naniánál mintegy háromszor nagyobb területű ország keleti határát a Nagy Keleti Óceán és északkeleten a Calormeni-öböl partvonala jelenti. Dél felé a majdnem lakatlan pusztaság terül el, nyugaton és északnyugaton a nyugati vadon hegységei határolják, melyek mögött Telmar földje fekszik. Északon pedig a Nagy Sivatag és azon túl Archenland csúcsai magaslanak.

Calormen egy nagy népességű, vallásos, militarista nemzet, amely Narnia történelme során szinte minden szomszéd néppel viselt háborút, s az utolsó időkben meghódította egész Narniát.

Az ország neve két részből tevődik össze: calor és men, előbbi latinul annyit tesz, melegség, utóbbi angol és jelentése emberek, így tehát a calormeniek emberek a meleg földről. Valóban, az ország kultúrája leginkább az egyiptomival és a közel-keletiekkel hasonlatos, amibe beleértendő a bőrszín, az öltözködés, az ételek, a vallás és a hadviselés is.

TörténelemSzerkesztés

AlapításSzerkesztés

Calormen birodalmát a hódítás korában, 204-ben alapították a déli sivatagot átkelő archenlandi száműzöttek. Ekkor kezdődött az első tisroc uralkodása. Calormen ekkor még kis ország volt a Calormen folyó környékében.

Sokan fellázadtak a hatalmi rendszer ellen, délre és nyugatra emigráltak és új államokat alapítottak. Évek múltán Calormen kiterjesztette birodalmát, sokat meghódítva ezen államok közül. Legnevezetesebbek Zulindreh és Teebeth városai, ahol Anradin és Bree is harcolt.

300-ban Telmart is gyarmatosították, de két év után Aslan gonosz tetteikért néma állatokká tette őket, így az ország hanyatlásnak indult. Később az ott maradt népek az új telmari civilizációval kényszerültek egybeolvadni. Miután Telmar királyság lett, szövetséget kötött Calormennel, és a két ország között lévő egyesült nemzeteket együttes erővel elfoglalták és Calormenhez csatolták.

A Százéves tél alattSzerkesztés

Calormen a hosszú tél alatt Narniával nem harcolt, mert Jadis serege túl erősnek bizonyult számára. Viszont nagy területeket hódított meg a déli pusztákon és rabszolga-kereskedelmet folytatott Telmarral.

Calormen az AranykorbanSzerkesztés

Lásd még: Támadás Archenland ellen és Anvardi ütközet

Az Aranykorban Calormen Archenlanddal és Narniával békében volt. A meg nem nevezett tisroc, aki ekkor uralkodott Calormenben szentesíteni kívánta ezt a békét úgy, hogy fiát, Rabadash herceget összeházasítja Narnia egyik királynőjével, Susannal. El is küldött egy követséget a fiával Cair Paravelbe, ahol a királynő bátornak, nyájasnak és szerénynek ismerte meg őt. Egy másik alkalommal viszont, amikor a herceg hívta meg a királyi házat Tashbaanba, hogy viszonozza vendégszeretetüket, önhittnek, pazarlónak, kevélynek és véreskezű zsarnoknak bizonyult. Susanék menekülésre kényszerültek, amiért Rabadash bosszút forralt. Azt tervezte, hogy kétszáz lovassal gyorsan elfoglalja Anvardot, és akkor már Narniát szinte a markában is tudhatja.

Terve azonban balul sült el, ugyanis Aravis kihallgatta a tervet és még idejében elért Archenlandba, hogy Anvard védői számítsanak a támadásra. A kastély egymagában nem állta volna sokáig a sarat, de a hír eljutott Cair Paravelbe is, ahonnan hamarosan megérkezett a narniai felmentősereg. A herceg serege épp betört volna a kapun, amikor hátba támadták őket a narniaiak. A csata nem tartott sokáig és narniai győzelemmel ért véget.

Rabadasht Aslan szamárrá változtatta, majd meghagyta, hogyha visszatér Tash templomába, visszaváltozik emberré, de nem mehet 10 mérföldnél távolabb Tashbaantól, különben örökre szamár lesz. Így Calormen az ő uralkodása alatt békében állt a környező országokkal.

A Magányos Szigetek gyarmatosításaSzerkesztés

A birodalom a Sötét kor elején a Magányos Szigeteket gyarmatává tette, ahol megindult a rabszolga-kereskedelem az ország többi részével és a Calormeni-öböl szigeteivel, s ez a Telmarin kor alatt így is maradt.

A Magányos Szigetek a felfedezések korában X. Caspian révén elvesztették calormeni befolyásukat, s csatlakoztak Narniához.

Calormen az utolsó korokbanSzerkesztés

Lásd még: Calormeni hódítás és Cair Paravel ostroma

Az utolsó időkben Fondor, a majom szövetséget kötött Calormen országával. Egy csel folyamán, mellyel elhitette Narnia lakóival, hogy Aslan akarata szerint cselekednek, kivágatta a Lámpás-tisztás élő fáit, és rönkjeit elszállíttatta építőanyagnak Calormenbe. Sok beszélő állatot, törpét, faunt elhurcoltak rabszolgának. Kalmárnak öltözött calormeni katonák keltek át az ország déli határán, hogy a munkálatokat ellenőrizzék.

Később, mikor a majom uralma megerősödött, már nyíltan masíroztak a gyalogos hadak. Ugyanekkor Cair Paravel kastélyát is elfoglalták az éj leple alatt a tengerről érkezett calormeniek. A várvédőket, és Titoklátót, a kentaurt lemészárolták.

Az utolsó ütközetSzerkesztés

Lásd még: Narnia utolsó háborúja

Egy apró, ám történelmi szempontból fontos csatára került még sor. Tirian, Narnia utolsó királya maroknyi csapatával győzelmet aratott a Lámpás-tisztáson állomásozó calormeni őrs felett. Győzelmét látva sok narniai csatlakozott hozzá, de a visszavonuló calormeniek segítséget kértek a közelben állomásozó csapatoktól, így Tiriannak másodjára már sokkal nagyobb sereggel kellett megküzdenie. A király és hívei az utolsó leheletükig harcoltak, de a calormeni túlerő végül diadalmaskodott. Győzelmüket azonban már nem élvezhették sokáig, mert Aslan még azon az éjszakán véget vetett Narnia világának.

FöldrajzSzerkesztés

Calormen területe nagyjából sík vidék. Magasabb tájak közé tartozik Lagour Lángoló Hegye, a nyugaton lévő hegységek és a keleti dombság.

Az ország kulturális központját a Calormen folyót, mely nyugatról folyik kelet felé, kétoldalt kertek és falvak szegélyezik. Ennek deltájában épült egy szigetre az ország fővárosa Tashbaan. Itt található a tisroc palotája és Tash temploma.

Az ország közepén fekszik Azim Balda, a kereskedelmi központ.

Északnyugaton, a sivatagtól nyugatra található Tehishbaan városa, Emeth szülővárosa.

Calormen nyugati részén fekszenek Zulindreh és Teebeth városok, ahol a calormeniek vívtak győztes csatát a nyugati népekkel.

Lent délen találhatók Mezreel és Ilkeen tavak, melyek partján gyönyörű kertek terülnek el.

Keleten, Tashbaantól délre ritkán lakott füves-ligetes dombság terül el. Itt találkozott Shasta és Bree Aravisszal és Hwinnel.

TársadalomSzerkesztés

Hatalmi rendszerSzerkesztés

A calormeni társadalmi rendszert a társadalmi ranglétra határozta meg, amelynek határai nagyon élesen kirajzolódnak.

Calormen uralkodója a tisroc. Ez a cím apáról a legidősebb fiára száll. Calormen első tisrocja Tash egyenesági leszármazottjának tartotta magát, és az ő utódai ültek Calormen trónján az utolsó időkig. Az ország második leghatalmasabb embere a nagyvezír, ő a tisroc legfőbb személyi tanácsadója. Rangsorban alatta következnek a vezírek, aztán az ország nemesei, a tarkaanok (férfiak) és a tarkheenák (nők), akiknek rangja többnyire vagyonában nyilvánul meg. A legnépesebb szintbe tartoznak a kereskedők, iparosok, földművesek, vagyis a szabad dolgozó emberek. És végül a rabszolgák, akiket jóformán emberszámba sem vesznek Calormenben: áruba bocsájtják őket (lásd még: Rabszolga-kereskedelem).

A nőknek másodlagos szerepük van a férfiakkal szemben. A lányokat, akaratukat és szívük vágyát figyelmen kívül hagyva adják férjhez, ezért is kellett Aravisnak elmenekülnie apja, Kidrash tarkaan házából. Annak ellenére, hogy a birodalomban valószínűleg fejlett volt az iskoláztatás, lányok nem, vagy csak bizonyos dolgokat tanulhattak (például történet-elbeszélés), ugyanis Aravis nem tudott írni: az egyik szolgálójával íratta meg a levelét.

HadseregSzerkesztés

A calormeni hadsereg nagy létszámú, kiképzett, ütőképes sereg. Legjelentősebb katonai egységei a gyalogság, a lovasság és a harci szekerek. Valószínű, hogy ostromgépeket is használtak, mint ahogy Anvard ostrománál egy rögtönzött faltörő kossal próbáltak a várba bejutni.

A calormeni katonák hosszú, lemezes páncélinget, és gömbölyű, hosszú csúcsban végződő sisakot vagy turbánt viseltek. Fegyverként általában görbe, a narniai kardoknál rövidebb handzsárt, hosszú lándzsát, kerek pajzsot, valamint ritkábban íjat is használtak.

A birodalomnak hadihajói is voltak, melyek ugyan a narniai társaiknál lassabbak és kevésbé felszereltek voltak, mégis jó szolgálatot tettek, amikor az éj leple alatt húsz calormeni csatahajó legénysége bevette Cair Paravelt.

GazdaságSzerkesztés

Calormen pénzneme a tallér és a fitying, ami a tallér negyvened része. Ez a valuta a birodalom egészén és a Magányos Szigeteken is érvényes fizetőeszköz.

Az ország fejlett postarendszerrel rendelkezik, amelynek központja Azim Balda.

A birodalom mezőgazdaságát a kertek és az ott folyó gyümölcs- és zöldségtermesztés, valamint a halászat és a vadászat jelenti.

Sok bánya is található a birodalomban, köztük Pugrahan sóbányái.

KultúraSzerkesztés

VallásSzerkesztés

Lásd még: Calormeni vallás

Calormen vallását többistenhit jellemzi. A főisten Tash, ő uralkodik az összes többi istenen, köztük Azarothtal és Zardeenahval. Némely isteneknek hatalmas kőszobrot emeltek, Tashnak pedig templomot építettek a fővárosban.

Öltözködés és divatSzerkesztés

A calormeniek az e világi törökökhöz és arabokhoz hasonlóan öltözködnek. Fejükön fehér, középen csúcsos, esetleg tollas turbánt, testükön hosszú köntöst, lábukon az orrában felkunkorodó lábbelit viseltek. A gazdagabbak ékszereket is hordtak, karkötőt, drágakövekkel kirakott turbánt, kardhüvelyt vagy pajzsot.

A calormeni emberek barna bőrűek, a férfiak hosszú szakállat hordtak, amit a vagyonosabbak festettek és olajoztak is.

ÉtelekSzerkesztés

A calormeni ételek leginkább különféle húsokat, halakat, és déli gyümölcsöket tartalmaztak. A calormeniek vaj helyett olajat használnak főzéshez. Hidegételként gyakran ettek kenyeret, hagymát vagy retket. Shastának volt szerencséje egyszer egy fejedelmi reggelit elfogyasztani Bree nyeregtáskájából, ami a következőkből állt: húspástétom, szárított füge, zöld sajt és egy flaska bor. Aztán Tashbaanban felkínáltak neki egy komplett ebédet is, amikor Corin hercegnek hitték: homár, saláta, mandulával és szarvasgombával töltött szalonka, mazsolás, diós rizses csirkemáj, dinnye, egres- és szederhab, jeges desszertek, fehérbor és sörbet. Később a Calormen folyó partján egy kertből narancsot, dinnyét, fügét és gránátalmát lopott. Aravis is evett egy frissítő uzsonnát Lasaraleennél: tejszínhabot, gyümölcsöt, zselét és fagylaltot.